Kişisel Veri Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : GMT Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi Plaza No:6/B  34805 Beykoz / İstanbul

Telefon No: 216 668 00 06

Mail: gmt@gmtcontrol.com

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşteri ve bayi, tedarikçi tüketici olarak kayıtlarının tutulması, sağlıklı ticari ilişkinin kurulabilmesi ve geliştirilebilmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtılması, ürün ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanılabilmesi, ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi, alım-satım sözleşmesinin kurulması, tekliflerin sunulması ve alınması, siparişlerin alınması ve iletilmesi, sözleşmenin ifası ve ürün tesliminin gerçekleştirilmesi, irsaliye, fatura kesilmesi ve ulaştırılması teslim alınması ve gerekli mali süreçlerin tamamlanması, ödemelerin yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin alınması ve iletilmesi, hizmet, garanti, bakım onarım süreçlerinin yürütülmesi, ürün tanıtım ve kullanma yöntem ve amaçlarının açıklanması, ürün geliştirme ve ARGE çalışmalarının yürütülmesi,  güvenliğin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla şirket ortak ve çalışanlarına, yine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi gerektirdiği takdirde şirket müşteri-bayi ve tedarikçilerine, ürün ve belge tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, kargo ve nakliye şirketlerine 

Mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için, aktarılması gereken idari ve resmi makamlar ile yargı organlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, bu kişilere ulaştırılmak üzere veya şirketimizle tarafınız arasında başlamış ve/veya başlayacak hukuki süreçlerde (arabuluculuk, tahkim, dava, şikâyet ) kullanılmak üzere şirket avukatına aktarılmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimize gelmeniz halinde sözlü, yazılı veya kamera kaydı yapılarak
 • İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, telefon görüşmesi, SMS yöntemleriyle

Şirketimizde, müşteri ve bayiler ile çalışanlarının, müşteri ve bayi adayları ile çalışanlarının, tedarikçiler ile tedarikçi adaylarının çalışanlarının, isim, soy isim, işyeri adresi, telefon, e – posta adresi, T.C. Kimlik numarası ve vergi numarası ve şirketimiz ziyaretçilerinin kamera kaydı kişisel verileri işlenmektedir. Bu kişisel veriler;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

5. KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ

Şirketimize;

 • Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi Plaza No:6/B (Z2) Beykoz /İstanbul adresine kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin gmt@gmtcontrol.com e posta adresine,
 • Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerle başvurarak, 
 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • ç) Yurt İçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz

İletişim

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.